Katsastus

HUOM!

Pyroteknisten hätämerkinantovälineiden kelpoisuusmääritelmiä on muutettu seuraavasti: Kaudesta 2016 alkaen pätee ainoastaan valmistajan antamat kelpoisuusajat. Siirtymäaikana hyväksytään yli-ikäisiä pyroteknisiä varusteita huomautuksella pöytäkirjaan, että ne ovat yli-ikäisiä ja käyttö on veneen omistajan/käyttäjän vastuulla. Syy tähän tiukempaan tulkintaan on harjoitusammunnoissa havaitut toimintahäiriöt yli-ikäisissä pyroteknisissä varusteissa. Lisäksi liitto ei voi antaa pidempää kelpoisuusaikaa kuin valmistajan antama.

Huviveneiden katsastuksen tarkoituksena on ylläpitää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa asioissa sekä turvallisuusmyönteisten asenteiden omaksumisessa. Lähtökohta on veneilijöiden oma turvallisuus, jolloin ymmärretään myös kaupallisen merenkulun ja muiden vesillä liikkuvien merkitys. Vastuu veneestä ja siinä olevien henkilöiden turvallisuudesta on veneen omistajalla tai haltijalla ja kulussa ollessa päällikkönä toimivalla. Katsastus ei tästä vastuusta vapauta. Päällikön on ennen vesille lähtöä parhaansa mukaan varmistauduttava siitä, että vene täyttää §8 vaatimukset.


Vesiliikennelaki 463/1996 §8
Vesikulkuneuvon on oltava rakenteeltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen kaikilla niillä kulkuvesillä, joilla sitä käytetään.

Syytä on myös ottaa huomioon §6
Vesikulkuneuvon kuljettajana ei saa toimia henkilö, jolla ei ole olosuhteisiin nähden tarvittavaa ikää, kykyä ja taitoa.

 

Kilpailut

Kilpailuissa noudatettavista katsastusohjeista määrätään kilpailukutsuissa. Kilpailuturvamääräysten mukainen katsastus koskee vain kulloistakin kilpailutapahtumaa eikä korvaa sen ulkopuolella tehtävää katsastusta.

 

Katsastus

Katsastus toteutetaan seurojen katsastajien toimesta. SPV kouluttaa katsastajat ja myöntää heille katsastajaluvat, ylläpitää katsastajarekisteriä ja tuottaa katsastusmateriaalin. Seurojen katsastajat suorittavat veneiden katsastuksen ja pitävät katsastetuista veneistä rekisteriä, joka on samalla asetuksessa huvialusten lipusta (292/1983) mainittu rekisteri seuran lipun käyttöön oikeutetuista veneistä. Ne veneilijät, jotka eivät ole SPV:n jäsenseuran jäseniä, eivät ole tämän katsastustoiminnan piirissä.

Katsastus ei perustu viranomaismääräyksiin, vaan on SPV:n omaa turvallisuustyötä. TraFi (Liikunteen turvallisuusvirasto), joka on merenkulkua valvova viranomainen, on hyväksynyt toiminnan ja antaa suoritetun katsastuksen perusteella haettaessa kansainvälisen huvivenetodistuksen. Myös vakuutusyhtiöt myöntävät katsastetuille veneille alennuksia vakuutusmaksuista.

 

Veneen vuosikatsaus

Vuosikatsastus tehdään vuosittain veneen ollessa veneilykunnossa, jolloin tarkastetaan turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet. Veneet katsastetaan niiden rakenteen, varustuksen ja veneilyalueen mukaan neljään eri luokkaan. 

 

Peruskatsastus

Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi, sekä silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa tai rekisteröintiseuraa, tai jos vene on vaurioitunut. Seura voi myös peruskatsastuttaa aina kun siihen katsotaan olevan aihetta. Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena, toinen runkokatsastuksena veneen ollessa maissa ja toinen veneen ollessa vesillä veneilyvalmiina.

 

Runkokatsastus

Runkokatsastuksessa tarkastetaan ulkopuolelta veneen runko, ohjauslaitteet, voimansiirtolaitteet ja läpiviennit. Sisäpuolelta tarkastetaan vastaavat kohteet sekä moottori.

 

Sinustako katsastaja?

Katsastaja on täysi-ikäinen veneilijä, jolla on riittävästi kokemusta veneilystä. Katsastaja kuuluu seuran luottamushenkilöihin ja toimii tärkeässä yhdystehtävässä veneenomistajien ja seuran johdon välillä. Katsastaja on veneilijöiden opastaja ja neuvoja veneen varustamisessa ja varusteiden käytössä. Hän on myös samalla asiantuntija veneen rakennetta ja merikelpoisuutta koskevissa kysymyksissä. Erityisen suuri merkitys katsastajilla on turvallisuusmyönteisten asenteiden ja ajattelun välittämisessä.

Uudet katsastajat koulutetaan kaksipäiväisellä katsastajan peruskurssilla. Kurssin hinta on 160 euroa sisältäen opetuksen, materiaalin ja ruokailut kurssin ajan. Majoituksesta ja matkoista vastaa jokainen kurssilainen tarvittaessa itse.

Katsastajien täydennyskurssit on suunnattu seurojen katsastajille, kun peruskurssista on kulunut kahdeksan vuotta. Täydennyskurssi on yksipäiväinen ja sen hinta on 115 euroa sisältäen opetuksen, materiaalin ja ruokailun. Muista kuluista jokainen vastaa itse.

Peruskurssit on tarkoitettu seurojen uusille katsastajille,
joilla ei ole ennestään katsastajalupaa. Peruskurssi on kaksipäiväinen.

Huomioitavaa kursseista
Kurssimaksun tulee olla maksettu ennen kurssin alkua. Maksusuoritus on edellytys katsastajaluvan voimassaololle. Peruskurssin hinta on 165 euroa ja täydennyskurssin hinta on 115 euroa / osallistuja. Kurssihintaan sisältyy opetusmateriaali, opetus ja ruokailut kurssilla. Jokainen kurssilainen huolehtii itse majoitus- ja matkakuluista.

Katsastajakurssi on voimassa kurssivuosi mukaan lukien kahdeksan vuotta.
Ensimmäisen neljän vuoden jakson jälkeen (E) katsastuspäällikkö kuitenkin vahvistaa katsastajarekisteriin seuransa katsastajien jatkoajan (K) neljäksi vuodeksi eteenpäin. Seuroissa toiminnasta vastaa katsastuspäällikkö. Hän ylläpitää katsastajarekisteriä ja huolehtii kurssitarpeesta.